Projektowanie i doradztwo techniczne

KRYTERIA DOBORU TECHNOLOGII RENOWACJI KANALIZACJI

Dobór optymalnych technik renowacyjnych jest możliwy dopiero po zdobyciu pełnej wiedzy o stanie kanałów, stąd przed przystąpieniem do wykonywania dokumentacji technicznej wykonawca przeprowadza prace przygotowawcze.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje:

 1. podstawowe informacje o istniejącym kanale - rodzaj kanału, średnicy, materiału z którego jest wykonany,
 2. stan techniczny kanału wpływający na właściwości funkcjonalne,
 3. warunki budowy wpływające na montaż,
 4. warunki gruntowo-wodne,
 5. przebieg kanału w planie,
 6. wymagana wytrzymałość na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne,
 7. wymagania dotyczące przepływów hydraulicznych,
 8. wymagana trwałość,
 9. ilość przykanalików do renowacji,
 10. stopień owalizacji i zmiana średnicy,
 11. przemieszczenia promieniowe (uskoki w połączeniach),
 12. przemieszczenia osiowe,
 13. pęknięcia, zawały, zużycie ścierne, korozja,
 14. dostęp do istniejącej rury,
 15. ruch uliczny pojazdów i pieszych,
 16. bliskość innych sieci,
 17. zmiany kierunku,
 18. połączenia i odgałęzienia,
 19. zabezpieczenie ciągłości pracy rurociągu,
 20. długość poszczególnych odcinków.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wg ATV-DVWK - A127P

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ HYDRAULICZNYCH

Obliczenia sprawdzające przy zastosowaniu metod wykładzin z rur ściśle pasowanych, wykładzin z rur utwardzanych na miejscu, wykładzin z rur segmentowych i powłok mineralnych.

W obliczeniach wykorzystano następujace materiały:

 • Niemiecki zbiór reguł ATV - DVWK, wytyczne ATV-A110P,
 • Karl i Klaus R. Imhoff, Kanalizacja miast i oczyszczalnie ścieków, wydanie z 1996 r.


Obliczenia przepływu sporządzane będą na podstawie wzoru Manninga:
Q = (1/n) * R(h)2/3 * i1/2 * F  [m3/s]
     
przyjmując całkowite napełnienie kanału (przepustowość).

Dla kanałów kołowych promień hydrauliczny wynosi:
Rh = 0,25 * D [ m ]
                   
Dla kanałów o przekroju jajowym promień hydrauliczny wynosi:
Rh = 0,579 * r
   
Dla kanałów o przekroju dzwonowym promień hydrauliczny wynosi:
Rh = 0,424 * r

gdzie:
n  - współczynnik szorstkości
Rh - promień hydrauliczny [m]
i - spadek podłużny kanału [%o]
F - pole przekroju [m2]
B - szerokość kanału [mm]
H - wysokość kanału [mm]
r - B
D - średnica kanału [mm]

Przyjmuje się założenia:

 • dla kanałów starych wykonanych z betonu przyjęto n = 0,0150, a dla cegły n = 0,0160, natomiast dla kanałów nowych, w zależności od zastosowanej metody renowacji, przyjęto wartości współczynnika szorstkości charakterystyczne dla danego materiału,
 • spadek podłużny porównywanego odcinka rurociągu, zgodny z rzeczywistym przebiegiem.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Założenia do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zostaną przyjęte wg niemieckiego zbioru reguł ATV-DVWK. ATV-DVWK to Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej, Inżynierii ścieków i Odpadów, które kieruje i koordynuje prace specjalistów zajmujących się gospodarką wodną, oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem odpadów. Przy renowacji przewodów kanalizacyjnych znajdują zastosowanie materiały pomocnicze ATV-DVWK – M127P – część 2 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla rehabilitacji i technicznej przewodów kanalizacyjnych przez wprowadzanie linerów lub metodą montażową ze stycznia 2000 r. Materiały Pomocnicze powstały w wyniku honorowego udziału grupy roboczej i opierają się na wspólnych pracach naukowo-technicznych jej członków. Zawierają one metodologię do przeprowadzenia obliczeń dla renowacji techniką wykładzin z rur utwardzanych na miejscu, z rur ściśle pasowanych, z rur segmentowych i z rur spiralnie zwijanych.

3. Procedury odbiorowe

Procedury odbiorowe robót opierają się na zapisach PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Ponadto każdorazowo do odbioru poszczególnych odcinków kanałów dostarczona zostanie dokumentacja zawierająca:

 • Szkic odcinka,
 • Inwentaryzację filmową wykonaną kamerą kanałową przed renowacją,
 • Raport z monitoringu,
 • Domiary do istniejących przykanalików,
 • Protokoły z zatwierdzoną przez inżyniera kontraktu technologią renowacji kanału,
 • Protokoły prób szczelności,
 • Powykonawczą dokumentację filmową wykonaną kamerą kanałową,
 • Dokumentację zdjęciową renowacji przykanalików,
 • Deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

 

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl