Inne techniki renowacji

 • Nazwa rynkowa – Renowacja kapeluszem
 • Materiały – mata poliestrowa + żywica epoksydowa
 • Utwardzanie – samoistne
 • Dostawcy – Epros
 • Zakres średnic – DN 150 - DN 600 / DN 100 - DN 200 / 30°- 90°
 • Zakres zastosowań - SBK

Opis techniczny metody renowacji
inne metody renowacji
renowacja przyłączy w systemie kapelusza Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; ISO 11296-1; ISO 11296-4.

1. Opis metody

System Drain LCR - Liner (Lateral Connection Repair) służy do naprawy i trwałego uszczelniania króćców i odgałęzień głównego rurociągu, prowadzących do wlotów bocznych, o średnicy do 300 mm. Można przy tym zastosować albo kształtki kapeluszowe LCR albo rękawy LCR. Kształtka kapeluszowa LCR uszczelnia w głównym rurociągu połączenie obu rur jedynie za pomocą obrzeża, natomiast rękaw LCR jest wykonany w głównym rurociągu podobnie jak rękaw krótki.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • sprężarka
 • agregat prądotwórczy
 • urządzenie EPROS LCR
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)

3. Technika naprawy włączeń przyłączy

Urządzenie może dokonać naprawy w obszarze ujścia przyłącza domowego do kanału głównego, przy zastosowaniu tak zwanego krótkiego rękawa i jednocześnie może wykonać naprawę na odcinku przyłącza domowego o zdefiniowanej długości albo można wmontować kształtkę kapeluszową LCR. Do tego celu stosuje się wstępnie uformowany, rozciągający się wąż, stanowiący element kształtujący. Wąż ten, posiadający na powierzchni bocznej kształt cylindra (wąż pakera) dla rury głównej, ma jeszcze dodatkowo centrycznie umieszczony cylinder (wąż króćca), ustawiony pod kątem 45° albo 90°. Boczny wąż króćca wprowadza się przed wykonaniem naprawy do węża pakera, razem z rękawem LCR albo kształtką kapeluszową LCR, które posiadają tę samą formę elementu kształtującego. Następnie odsysa się powietrze z węża pakera i węża króćca. W ten sposób materiał przewidziany do wykonania naprawy (rękaw LCR albo kształtka kapeluszowa LCR) są zabezpieczone przed ześlizgnięciem się. Urządzenie jest przesuwane do miejsca naprawy przy użyciu tyczki z włókna szklanego co ułatwiają zamontowane 2 teleskopowe zestawy kołowe. Urządzenie jest obracane osiowo w miejscu naprawy, za pomocą zestawów kołowych i silnika napędu obrotu. W celu pozycjonowania w urządzeniu zamontowana jest kamera. Następnie za pomocą pulpitu sterowniczego wysterowuje się mechanizm podnoszenia (Pathfinder). Podnosi on kosz, wskutek czego zintegrowany pierścień dociska się do ścianki rury. Teraz paker zostaje cofnięty za pomocą tyczki z włókna szklanego i pierścień wsuwa się przy tym w wylot przyłącza. Jeżeli jednak obszar wylotu nie został znaleziony, można przesunąć urządzenie tak, aby kosz podnoszący wsunął się w obszar wylotu. Po wykonaniu pozycjonowania nadmuchuje się wąż pakera, potem wprowadza się do przyłącza domowego wąż króćca wraz z rękawem, a kosz podnoszący cofa się. Opóźnienie wprowadzania uzyskuje się za pomocą linki o wysokiej wytrzymałości, która jest prowadzona i hamowana w zwijaczu. Zakończenie wprowadzania w przyłącze boczne jest potwierdzane za pomocą sygnału akustycznego. Po stwardnieniu rękawa następuje odessanie powietrza z urządzenia i wówczas można przesunąć urządzenie z miejsca naprawy.

PODSTAWOWE ZALETY SYSTEMU

Niezawodny sposób instalowania:

1. Wprowadzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy kosz LCR jest właściwie ustalony.

2. Sygnał dźwiękowy rozlega się tylko po całkowitym zakończeniu wprowadzenia.

Zaleta techniczna: tylko naprawy metodą wprowadzania umożliwiają naprawy na łukach i w przypadku przesunięcia się rur.

Zgodność z wymaganiami praktyki: skuteczne wykonanie naprawy jest możliwe również w obecności wody gruntowej, przy zastosowaniu niewielkiej ilości sprzętu.

Ekonomiczność: niewielki koszt inwestycji, gdyż kupuje się tylko niezbędne pakery.

Praktyczność: lekka, mobilna jednostka, którą można przewozić również w małym samochodzie.

Elastyczność: naprawę można przeprowadzić przy użyciu popychacza pneumatycznego albo wózka.

Dostępność: w celu łatwiejszego osiowego wprowadzania pakerów LCR do kanału, można je w razie potrzeby pneumatycznie ustawić pod kątem.

 • Nazwa rynkowa – Chemia budowlana
 • Materiały – powłoki na bazie cementu oraz polimerów
 • Utwardzanie – wiązanie betonu
 • Dostawcy – MCB, Minova
 • Zakres średnic – kanały przełazowe, studnie
 • Zakres zastosowań - SBK

Kanały przełazowe i studnie
inne metody renowacji
chemoodporne powłoki mineralne Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1.

1. Opis metody

Metoda renowacji z wykorzystaniem wykładzin z chemoodpornych powłok mineralnych jest stosowana do renowacji kanałów przełazowych i studni kanalizacyjnych. Stosujemy je w kanałach, które nie wymagają wzmocnienia konstrukcyjnego. Głównym zadaniem tej metody jest uszczelnienie kanału oraz wyrównanie nierówności będących efektem korodowania starego kanału. Ze względu na panujące środowisko w kanale materiał ten spełnia wiele innych warunków, które kwalifikują go do zastosowania w tak specyficznych warunkach: odporność na siarczany i kwas siarkowy, wodoszczelność, paroprzepuszczalność, itp.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • samochód skrzyniowy do transportu materiału
 • udźwig (lub samochód skrzyniowy z HDS)
 • pompy do podawania iniektu
 • wentylator kanałowy
 • otwornica pneumatyczna
 • wyrzynarka pneumatyczna
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny.

Składowanie i transport na plac budowy

Wykładzina w postaci sypkiej lub workowanej jest dostarczana na plac składowy (magazyn) i stąd, w odpowiednich partiach, przewożona na plac budowy.

4. Instalacja wykładziny

Kolejność wykonywania robót związanych z nałożeniem odpowiedniej warstwy chemoodpornej powłoki mineralnej jest następująca :

 1. Oczyszczenie kanału z zalegających drobnych i większych zanieczyszczeń za pomocą wozu ciśnieniowego (10-20 MPa) oraz czyszczenie ręczne z gruzu i kamieni.
 2. Czyszczenie hydrodynamiczne wodą (70-100 MPa) ścian i stropu kanału, mające na celu oczyszczenie ze skorodowanych słabszych fragmentów konstrukcji kanału, tłuszczów i innych trwałych osadów.
 3. Przygotowanie powierzchni ściany i stropu do nałożenia powłoki mineralnej – usunięcie nacieków, nieszczelności i nierówności za pomocą materiałów dodatkowych (zaprawy szybkowiążące, warstwy sczepne i iniekcyjne).
 4. Natryśnięcie powłoki mineralnej na wilgotną powierzchnię kanału z wykorzystaniem pompy ślimakowej. W przypadku kanału ceglanego, natrysk wykonywany jest jako dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa ma za zadanie wypełnienie fug między cegłami oraz uwidocznienie wcześniej niezlokalizowanych drobnych wycieków, które należy przed nałożeniem drugiej warstwy usunąć. Optymalna warstwa powłoki to 10 mm, a przy nakładaniu wielowarstwowym grubość nie może przekroczyć 25 mm.
 5. Osuszenie dna kanału poprzez montaż by-passu kanału i przyłączy. By-pass może być wykonany wewnątrz kanału, wówczas działa grawitacyjnie, lub na zewnątrz, przy użyciu pomp do ścieków o wydajności nawet 1.200 m3/h.
 6. Czyszczenie dna kanału z wykorzystaniem samochodu ciśnieniowego.
 7. Czyszczenie hydrodynamiczne dna kanału wodą lub wodą z piaskiem.
 8. Przygotowanie dna kanału do nakładania powłoki mineralnej z wykorzystaniem materiałów dodatkowych.
 9. Natrysk lub nakładanie ręczne (kanały jajowe) powłoki mineralnej.
 10. Likwidacja by-passu i drobne poprawki po zdemontowaniu by-passu wewnętrznego.
 11. Kanał można obciążać ściekami po ok. 8 godzinach od całkowitego nałożenia powłoki.

 

5. Kontrola

5.1. Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przyłączy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są z wykorzystaniem materiału podstawowego nałożonej chemoodpornej powłoki mineralnej lub z użyciem materiałów specjalistycznych