Wykładziny z rur segmentowych

 • Nazwa rynkowa - moduły renowacyjne
 • Materiały - PVC, PE-HD, PP, GRP
 • Wprowadzenie - wciągarką linową
 • Dostawcy - Hobas, Wavin, Uponor, Amiantit
 • Zakres średnic - DN 300 – DN 3000
 • Zakres zastosowań - SBK

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur segmentowych z materiału GRP, PE, PVC i PP Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; ISO 11296-1; 13566-5.

1. Opis metody

Metoda renowacji z wykorzystaniem wykładzin z rur segmentowych polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu krótkich segmentów rurowych. W zależności od rodzaju sieci i rurociągu poddawanego renowacji, wykładzinę wprowadzamy poprzez istniejące studnie lub wykonujemy wykopy montażowe. Segmenty renowacyjne są wykonywane jako odwzorowanie kształtu rurociągu poddawanego renowacji: występują zatem jako segmenty kołowe i niekołowe.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • samochód skrzyniowy do transportu wykładziny (segmentów)
 • dźwig (lub samochód skrzyniowy z HDS)
 • pompy do podawania iniektuwentylator
 • kanałowy otwornica
 • pneumatyczna wyrzynarka
 • pneumatyczna urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów majacych wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny.

Składowanie i transport na plac budowy

Wykładzina z rur segmentowych jest dostarczana na plac składowy i stąd, w odpowiednich partiach, przewożona na plac budowy.

4. Instalacja wykładziny

Poszczególne segmenty renowacyjne podaje się do wnętrza naprawianego kanału przez istniejące studzienki (dotyczy segmentów o długości do 0,5 m i średnicy do DN 600 mm) bądź przez wykop montażowy, o wymiarach dostosowanych do ich wielkości, przy pomocy dźwigu o nośności dostosowanej do ciężaru segmentu. Następnie ręcznie, przy zastosowaniu ślizgu lub odpowiedniego wózka przenosi na miejsce montażu. Łączenie odbywa się za pomocą umieszczonej w kielichu uszczelki. Powinno ono być wykonywane centrycznie, wzdłuż osi rurociągu. Segmenty wykładziny renowacyjnej o wymiarach mniejszych niż 500 mm mogą być łączone przy pomocy ręcznych przyrządów i urządzeń. Przy większych wymiarach należy stosować dźwignie, wciągarki ręczne lub prasy. Należy uważać, aby w czasie łączenia powierzchnie segmentów obszarze połączeń były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie wolno przykładać się punktowo do końców bosych segmentów.Przed połączeniem należy sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego końca do kielicha i oznaczyć ją na obwodzie końca rury. Tylko pełne wsunięcie bosego końca segmentu do kielicha zapewnia trwałą szczelność połączenia. W kielichach występują wysokie wartości nacisku na elementy uszczelniające, w związku z tym przy łączeniu należy posługiwać się przyrządami mechanicznymi.

4.1. Iniekcja

Przed rozpoczęciem procesu wprowadzania iniektu należy zamontować we wnętrzu wykładziny spiralnej specjalne szalunki usztywniające rurę i zapobiegające jej odkształceniu podczas procesu iniektowania. Iniekcja prowadzona będzie w n-etapach, na odcinkach od studni do studni. W dolnej studni należy uszczelnić przestrzeń między istniejącym kanałem, a rurą spiralną; na poziomach 1/n; 1/n + 1/n;... wbudować rurki kontrolne, a w najwyższym punkcie umieścić króciec do podawania iniektu. W najwyższym punkcie uszczelnienia górnej studni wbudować rurkę odpowietrzająca, umożliwiająca swobodny odpływ powietrza oraz króciec do iniekcji. Wtłaczanie zaprawy musi odbywać się pod takim ciśnieniem, które nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń wyboczenia, czyli zgniecenia rur. Ma to bardzo duże znaczenie przy renowacji rur o dużej średnicy i o niskiej sztywności obwodowej.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 13566-5 oraz PN-EN 1610

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.