Wykładziny z rur utwardzanych na miejscu

 • Nazwa rynkowa – rękaw CIPP "na UV"
 • Materiały – mata szklana + żywica poliestrowa
 • Utwardzanie – promieniowanie UV
 • Dostawcy – Berolina, Impreg, Saertex
 • Zakres średnic – DN 200 – DN 800
 • Zakres zastosowań - SBK

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur utwardzanych na miejscu (CIPP) utwardzanie pod wpływem promieni UV Zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; ISO 11296-1; ISO 11296-4.

1. Materiał

Składniki wykładziny rurowej dobierane są zgodnie z PN-EN 13566-4,Tablica 1. W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego pod wpływem promieni UV można stosować żywice poliestrowe (UP) lub winyloestrowe (VE). Nośnikiem może być włókno szklane.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny rurowej

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
 • zestaw do utwardzania promieniami UV
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenie do kalibracji wykładziny rurowej
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednią rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

Składowanie i transport na plac budowy

Nasączony żywicą przewód rurowy jest składowany w zaciemnionych pomieszczeniach odizolowanych od dostępu promieni UV. Z miejsca składowania jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujących utrzymanie optymalnych warunków transportowych.

 

4. Instalacja

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięta zostaje folia poślizgowa. Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad włazem nad górną studnią rewizyjną ustawiane jest urządzenie wciągające, lina urządzenia przeciągana jest do dolnej studni rewizyjnej i tam do jej końca dołączana jest wykładzina. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wciągania z kontrolowaną prędkością i siłą uciągu. Następnie do specjalnie dostosowanej końcówki przewodu rurowego zostaje zainstalowana śluza dla zainstalowania zespołu wózków lampowych oraz podłączony jest przewód ciśnieniowy, przez który podawane jest powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, które ma na celu skalibrowanie położenia przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji kanału. Po skalibrowaniu przewodu rurowego poprzez śluzę wprowadzany jest do wnętrza przewodu rurowego zestaw wózków z zamontowanymi lampami UV, które są przystosowane do emisji fali świetlnej o odpowiedniej długości. Proces utwardzania wykładziny rurowej przebiega pod wpływem promieniowania UV w trakcie przejazdu wózków z lampami UV prowadzonym z ustaloną prędkością zależną od wymiarów naprawianego kanału i grubości zastosowanego przewodu rurowego. Proces jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia przewodu i jest prowadzony zgodnie z wewnętrzną instrukcją i procedurą zgodną z ISO 9001. Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłącza włączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie wewnętrzne w wykładzinie rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty prędkości przejazdu wózka i długość fali UV.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4 oraz PN-EN 1610.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

 • Nazwa rynkowa – rękaw CIPP "na wodę"
 • Materiały – filc + żywica poliestrowa
 • Wprowadzanie – gorąca woda
 • Dostawcy – Chevalier, Mazur, Pris, Insituform
 • Zakres średnic – DN 200 – DN 2100
 • Zakres zastosowań - SBK

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur utwardzanych na miejscu (cipp)
utwardzanie pod wpływem gorącej wodyZgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1; 13566-4.

1. Materiał

Składniki wykładziny rurowej dobierane są zgodnie z PN-EN 13566-4,Tablica 1. W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego gorącą wodą można stosować żywice poliestrowe (UP), winyloestrowe (VE) lub epoksydowe (EP). Nośnikiem zazwyczaj jest włóknina polimerowa (PA, PAN,PET, PP). Membrany mogą być stosowane w zależności od wymagań poszczególnych producentów wykładziny rurowej.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny rurowej

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenie do kalibracji kanału
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
 • urządzenie grzewcze (kotłownia wodna)
 • urządzenie do inwersji (wieża wodna lub bęben inwersyjny)
 • kolumna wodna
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do uczynniania kanału po instalacji
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną - urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążania ruchem kołowym i innych parametrów majacych wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednia rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

Transport na plac budowy

Nasączony żywicą przewód rurowy jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujących utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych dla danej żywicy. W przypadku przewodu rurowego nasączonego żywicą epoksydową (EP) nie występuje konieczność transportu z miejsca nasączania, gdyż urządzenie do fabrycznego nasączania znajduje się w bezpośredniej bliskości placu budowy.

4. Instalacja

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięty zostaje rękaw ochronny (preliner). Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad miejscem, z którego będzie wprowadzany przewód rurowy ustawiana jest kolumna wodna lub bęben inwersyjny. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wywracania (inwersji) pod wpływem wody. Następnie uruchomione zostaje urządzenie grzewcze, które w obiegu zamkniętym ogrzewa wodą wewnątrz przewodu rurowego do temperatury utwardzania. Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłączane "na ślepo" w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie płynu dostarczanego do wykładziny rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty temperatury z wszystkich punktów kontrolnych podczas cyklu utwardzania.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja TV

Po instalacji i otwarciu przykanalików, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-4 oraz PN-EN 1610.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

 • Nazwa rynkowa – rękaw CIPP "na parę"
 • Materiały – mata szklana + żywica poliestrowa
 • Utwardzanie – para wodna
 • Dostawcy – Impreg, Saertex, Mazur
 • Zakres średnic – DN 200 – DN 1200
 • Zakres zastosowań - SBK

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur utwardzanych na miejscu (cipp)
utwardzanie pod wpływem pary wodnejZgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1; 13566-4.

1. Materiał

Składniki wykładziny rurowej dobierane są zgodnie z PN-EN 13566-4,Tablica 1. W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego parą wodną można stosować żywice poliestrowe (UP) lub winyloestrowe (VE). Nośnikiem może być włóknina polimerowa (PA, PAN, PET, PP) lub częściej włókno szklane ECR. Można także stosować kombinację tych włókien. Membrany mogą być stosowane w zależności od wymagań poszczególnych producentów wykładziny rurowej.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny rurowej

 • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
 • urządzenie do kalibracji kanału
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
 • wytwornica pary
 • urządzenie wciągające (wciągarka)
 • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego kanału

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metoda hydrodynamiczna – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

Dobór sposobu naprawy

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów majacych wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednia rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystyczne godła zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

Składowanie i transport na plac budowy

Nasączony żywicą przewód rurowy jest składowany w chłodniach gwarantujacych zapewnienie optymalnych warunków temperaturowych. Z miejsca składowania jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujacych utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych dla danej żywicy.

4. Instalacja

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięta zostaje folia poślizgowa. Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad włazem, nad górną studnią rewizyjną ustawiane jest urządzenie wciągające, lina urządzenia przeciągana jest do dolnej studni rewizyjnej i tam do jej końca dołączana jest wykładzina. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wciągania z kontrolowaną prędkością i siłą uciągu. Następnie do specjalnie dostosowanej końcówki przewodu rurowego zostaje podłączony przewód parowy, przez który podawane jest powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, które ma na celu skalibrowanie położenia przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji kanału. Po skalibrowaniu przewodu rurowego poprzez przewody parowe podawana jest do środka para wodna o odpowiednio dobranych parametrach – ciśnienie, temperatura. Proces ten jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia przewodu i jest prowadzony zgodnie z wewnętrzną instrukcją i procedura zgodna z ISO 9001. Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłącza włączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym. W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie wewnętrzne w wykładzinie rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty temperatury i czasu ze wszystkich punktów kontrolnych podczas cyklu utwardzania.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-4 oraz PN-EN 1610.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.

 

 • Nazwa rynkowa – Process Phoenix
 • Materiały – mata tkana + żywica epoksydowa
 • Utwardzanie – para wodna
 • Dostawcy – Chevalier (Nordi Tube)
 • Zakres średnic – DN 300 – DN 1200
 • Zakres zastosowań - RP, SG, SW

Opis techniczny metody renowacji
wykładzina z rur utwardzanych na miejscu (cipp)
utwardzanie pod wpływem pary wodnejZgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 13566-1; 13566-4.

1. Materiał

Podstawowym elementem zestawu „Process Phoenix” jest elastyczny rękaw ze szwem, wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze tkanej, pokryty z jednej strony warstwą polietylenu. Po przeprowadzeniu renowacji warstwa polietylenowa stanowi wewnętrzną, gładką powierzchnię przewodu. Rękaw ten nasączany jest żywicą epoksydowa. Materiał standardowo stosowany w jakościowych produktach TUBETEX to poliester o wysokiej wytrzymałości, którego najważniejsze cechy to doskonałe właściwości mechaniczne (wysoka wytrzymałość na rozciąganie, obniżone pełzanie, stabilne właściwości mechaniczne), doskonała stabilność termiczna (150°) oraz znakomita dobra odporność na ścieranie.

2. Urządzenia do instalacji wykładziny rurowej

 • urządzenie do czyszczenia rurociągów – z podgrzewem wody
 • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
 • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza rurociągu
 • zestaw do rewersji i utwardzania wykładziny (bęben inwersyjny)
 • urządzenia do by-passu (pompy węże)
 • urządzenia do prób

3. Przygotowanie do instalacji

Ocena stanu technicznego rurociągu

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Wyjątkowe połączenie pompy wysokiego (1200 bar) ciśnienia z podgrzewem wody, umożliwia całkowite wyczyszczenie rurociągu (stal, żeliwo) ze wszystkich złogów i narostów, a także jego odtłuszczenie i osuszenie. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowana kamera. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu.

Nasączanie przewodu rurowego

Przewód rurowy jest nasączany na placu budowy żywica epoksydowa i po przejściu przez walce kalibrujące jest gotowy do instalacji.

4. Instalacja

Renowacja przewodu polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny z rękawa nasączonego żywicą, dopasowanego do kształtu remontowanego przewodu. Utwardzona wykładzina pokrywa rysy i uszczelnia przewód oraz pełni rolę zastępczego przewodu, a także zapobiega infiltracji i eksfiltracji. Wprowadzanie wykładziny do naprawianego przewodu odbywa się na zasadzie inwersji, co eliminuje możliwość uszkodzenia wykładziny podczas wprowadzania do naprawianego przewodu. W tym celu stosuje się bęben odwracający. Po wprowadzeniu wykładziny do środka doprowadza się poprzez specjalne złącza sprężone powietrze i parę wodną, która powoduje polimeryzację żywicy i utwardzanie wykładziny. Nasączona żywica część włókninowa rękawa przylega do ścianki naprawianego przewodu. Po utwardzeniu rękawa wykonuje się badania kontrolne poprzez ocenę powierzchni wewnętrznej przewodu przy użyciu kamery oraz próby szczelności. Przewód jest po tym gotowy do eksploatacji.

5. Kontrola

5.1. Inspekcja tv

Po instalacji i otwarciu przyłączy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

5.2. Testy

Zgodnie z PN-EN 13566-1, 13566-4.

6. Usuwanie usterek

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie specjalnie przygotowanych zestawów naprawczych.