Aktualności z realizacji

3 marca 2009

Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II

Posiłkując się środkami z Funduszu Spójności przyznanymi przez Komisję Europejską Łódź realizuje projekt o nazwie Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II. Łączna wartość realizowanych w ramach projektu prac wynosi netto 142 miliony Euro i składa się z 10 zadań:        

01- Modernizacja na GOŚ-ŁAM

02- Modernizacja systemu zasilania Łodzi w wodę

03- Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łodzi

04- Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi

05- Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej i przelewów burzowych w Łodzi

06- Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w al. Włókniarzy w Łodzi

07- Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew

08- Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Bałuty i Widzew

09- Pomoc przy wdrażaniu

10- Inżynier

Realizację projektu, jednego z największych tego typu w Polsce, prowadzi powołana przez miasto Łódź Łódzka Spółka Infrastrukturalna, której prezesem jest Pani Teresa Woźniak.

INFRA wraz z innymi spółkami  Grupy PBG uczestniczy w realizacji 3 zadań w ramach projektu:

Zadanie 02 

  • Kontrakt 02C - Wodociąg Dąbrowa-modernizacja rurociągu wody uzdatnionej o wartości 3.430.000 Euro netto.
  • Kontrakt 02D - Modernizacja rurociągu tranzytowego Kalinko-Chojny o wartości 810.000 Euro netto.

 

Zadanie 03 - w trakcie realizacji zadania zmodernizowanych zostanie 68 kilometrów dystrybucyjnej sieci wodociągowej,32 kilometry magistral wodociągowych i 18 kilometrów kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wynosi 44.000.000 Euro netto.

 

Zadanie 04 - efektem prowadzonych robót będzie powstanie 3,6  kilometra nowej kanalizacji deszczowej, renowacja otwartych rowów na długości 1,1 kilometra oraz modernizacja 16,6 kilometra kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wynosi 6.200.000 Euro netto.

Stosowane przez Infrę najnowocześniejsze technologie bezwykopowe umożliwiają ograniczenie do minimum utrudnień w komunikacji zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. Stosowane technologie pozwalają na prowadzenie tak skomplikowanych robót  w gęstej zabudowie miejskiej bez konieczności zamykania głównych ciągów  komunikacyjnych ścisłego centrum Łodzi gdzie w dużej mierze prowadzone są prace. Kontrakt w Łodzi jest kolejnym sprawdzianem umiejętności Spółki   w radzeniu sobie z trudnościami, pracami  prowadzonymi na organizmie, jakim jest 750.000 aglomeracja miejska. Pracownicy nieustannie podejmują działania mające zminimalizować uciążliwości wynikające z prac dla mieszkańców, którzy wykazują wiele zainteresowania prowadzonymi pracami, okazując też zrozumienie  w  obecnej, trudnej sytuacji.

 


 

Materiały do pobrania:

Kontakt z Infra

Infra S.A.
Wysogotowo k. Poznania
ul. Skórzewska 35,
62-081 Przeźmierowo

tel. 61 662 25 70
fax 61 662 25 72
e-mail: biuro@infra-sa.pl